๒๓ตุลาคม
วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)