Earthquake

Maru 360 Standard BIM Execution Plan

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการนำกระบวนการทำงานในระบบ BIM (Building Information Modeling) มาใช้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึง กระบวนการก่อสร้างซึ่งกระบวนการนี้ ทำให้ทั้งผู้ออกแบบผู้ร่วมงาน ผู้รับเหมา สามารถสื่อสารได้เข้าใจกันง่ายขึ้น เพราะเห็นเป็นโมเดล 3 มิติชัดเจน ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพและยังคงความสวยงาม ตามที่ผู้ออกแบบจินตนาการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

Maru 360 BIM Standard เป็นคู่มือสำหรับทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ BIM เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจในการทำงานในระบบนี้ เนื่องจาก BIM นั้นมความซับซ้อนมาก จึงจำเป็นต้องมี กฎ กติกา เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงการ ตลอดจนส่งมอบโมเดลต่อให้ทางผู้รับเหมา นำโมเดลไปใช้ประโยชน์ต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร