คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร. ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประวัติ +
คุณ พูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์
นายพูลศักดิ์
ตันสิทธิพันธ์
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประวัติ
คุณ วิบูลย์ รัศมีไพศาล
นายวิบูลย์
รัศมีไพศาล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประวัติ
คุณ นพพร เทพสิทธา
นายนพพร
เทพสิทธา
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประวัติ
คุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา
นายชานนท์
เรืองกฤตยา
กรรมการ
ประวัติ
คุณ ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
นายธัญลักษณ์
นันท์ธนาวรสิริ
กรรมการ
ประวัติ
คุณ พัชราวลัย เรืองกฤตยา
นางสาวพัชราวลัย
เรืองกฤตยา
กรรมการ
ประวัติ
คุณ เจมส์ เทิค  เบง ลิม
นายเจมส์ เทิค
เบง ลิม
กรรมการ
ประวัติ
คุณ โทโมโอะ นากามูระ
นายโทโมโอะ
นากามูระ
กรรมการ
ประวัติ