คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร. ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร. ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติ +
คุณ นพพร เทพสิทธา
นายนพพร
เทพสิทธา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติ
คุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา
นายชานนท์
เรืองกฤตยา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติ