คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “อนันดา”) ทะเบียนเลขที่ 0107554000119 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “ANAN” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อปี 2554 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
333,300,000
บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
3,333,000,000
ordinary shares at the par
value of 0.10 baht
โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มจำนวน
333,300,000
บาท
ติดต่อบริษัท
สำนักงาน FYI
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
แฟกซ์ : (+66) 2056 2332
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.