คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
รายละเอียดตราสารหนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN19OB
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
28 กุมภาพันธ์ 2561
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาของตราสาร
1.6 ปี
อัตราดอกเบี้ย
2.95%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN222A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
2,500 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,500 ล้านบาท
วันออกตราสาร
28 กุมภาพันธ์ 2561
วันหมดอายุ
28 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาของตราสาร
4 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.95%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN20OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
2,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
6 ตุลาคม 2560
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.50%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN205A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
30 พฤษภาคม 2560
วันหมดอายุ
30 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.80%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN204A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
3,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
3,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
5 เมษายน 2560
วันหมดอายุ
5 เมษายน 2563
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.95%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN17PB
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BB+
ขนาดของตราสารที่ออก
230 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
230 ล้านบาท
วันออกตราสาร
16 มีนาคม 2560
วันหมดอายุ
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
ระยะเวลาของตราสาร
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
8.0% สำหรับปี 2560-2564, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.07% สำหรับปี 2565-2585 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.82% ตั้งแต่ปี 2586
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN17PA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BB+
ขนาดของตราสารที่ออก
770 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
770 ล้านบาท
วันออกตราสาร
23 กุมภาพันธ์ 2560
วันหมดอายุ
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
ระยะเวลาของตราสาร
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
8.0% สำหรับปี 2560-2564, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.07% สำหรับปี 2565-2585 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.82% ตั้งแต่ปี 2586
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN17OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
6 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2560
ระยะเวลาของตราสาร
1 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.05%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN19OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
500 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
500 ล้านบาท
วันออกตราสาร
6 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.50%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN21OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
1,500 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,500 ล้านบาท
วันออกตราสาร
6 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาของตราสาร
5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
4.00%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN16PA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BB+
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
12 พฤษาคม 2559
วันหมดอายุ
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
ระยะเวลาของตราสาร
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
8.5% สำหรับปี 2559-2564, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 7.26% สำหรับปี 2565-2584 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 8.01% ตั้งแต่ปี 2585
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN15PA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BB-
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
19 สิงหาคม 2558
วันหมดอายุ
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
ระยะเวลาของตราสาร
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
9% สำหรับปี 2558-2563, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.88% สำหรับปี 2563-2583, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 7.63% สำหรับปี 2583-2608 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 8.13% หลังจากปี 2608
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN185A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB-
ขนาดของตราสารที่ออก
2,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
14 พฤษภาคม 2558
วันหมดอายุ
14 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
4.8%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN16OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB-
ขนาดของตราสารที่ออก
2,395 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,395 ล้านบาท
วันออกตราสาร
9 ตุลาคม 2557
วันหมดอายุ
9 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาของตราสาร
2 ปี
อัตราดอกเบี้ย
5.0%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN175A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB-
ขนาดของตราสารที่ออก
4,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
4,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
12 พฤษภาคม 2557
วันหมดอายุ
12 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
5.4%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN147A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB-
ขนาดของตราสารที่ออก
2,605 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,605 ล้านบาท
วันออกตราสาร
04 กรกฏาคม 2556
วันหมดอายุ
04 กรกฏาคม 2557
ระยะเวลาของตราสาร
1 ปี
อัตราดอกเบี้ย
5.2%
START CHAT