คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN
รายละเอียดตราสารหนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN222A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
2,500 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,500 ล้านบาท
วันออกตราสาร
28 กุมภาพันธ์ 2561
วันหมดอายุ
28 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาของตราสาร
4 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.95%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN19OB
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
28 กุมภาพันธ์ 2561
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาของตราสาร
1.6 ปี
อัตราดอกเบี้ย
2.95%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN20OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
2,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
6 ตุลาคม 2560
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.50%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN205A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
30 พฤษภาคม 2560
วันหมดอายุ
30 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.80%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN204A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
3,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
3,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
5 เมษายน 2560
วันหมดอายุ
5 เมษายน 2563
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.95%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN17PB
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BB+
ขนาดของตราสารที่ออก
230 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
230 ล้านบาท
วันออกตราสาร
16 มีนาคม 2560
วันหมดอายุ
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
ระยะเวลาของตราสาร
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
8.0% สำหรับปี 2560-2564, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.07% สำหรับปี 2565-2585 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.82% ตั้งแต่ปี 2586
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN17PA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BB+
ขนาดของตราสารที่ออก
770 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
770 ล้านบาท
วันออกตราสาร
23 กุมภาพันธ์ 2560
วันหมดอายุ
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
ระยะเวลาของตราสาร
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
8.0% สำหรับปี 2560-2564, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.07% สำหรับปี 2565-2585 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.82% ตั้งแต่ปี 2586
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN19OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
500 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
500 ล้านบาท
วันออกตราสาร
6 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.50%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN17OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
6 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2560
ระยะเวลาของตราสาร
1 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.05%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN21OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ขนาดของตราสารที่ออก
1,500 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,500 ล้านบาท
วันออกตราสาร
6 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาของตราสาร
5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
4.00%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN16PA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BB+
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
12 พฤษาคม 2559
วันหมดอายุ
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
ระยะเวลาของตราสาร
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
8.5% สำหรับปี 2559-2564, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 7.26% สำหรับปี 2565-2584 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 8.01% ตั้งแต่ปี 2585
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN15PA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BB-
ขนาดของตราสารที่ออก
1,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
1,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
19 สิงหาคม 2558
วันหมดอายุ
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
ระยะเวลาของตราสาร
ไม่มีกำหนดอายุไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
9% สำหรับปี 2558-2563, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 6.88% สำหรับปี 2563-2583, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 7.63% สำหรับปี 2583-2608 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี + 8.13% หลังจากปี 2608
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN185A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB-
ขนาดของตราสารที่ออก
2,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
14 พฤษภาคม 2558
วันหมดอายุ
14 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
4.8%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN16OA
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB-
ขนาดของตราสารที่ออก
2,395 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,395 ล้านบาท
วันออกตราสาร
9 ตุลาคม 2557
วันหมดอายุ
9 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาของตราสาร
2 ปี
อัตราดอกเบี้ย
5.0%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN175A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB-
ขนาดของตราสารที่ออก
4,000 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
4,000 ล้านบาท
วันออกตราสาร
12 พฤษภาคม 2557
วันหมดอายุ
12 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาของตราสาร
3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
5.4%
หัวข้อ
รายละเอียด
สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN147A
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB-
ขนาดของตราสารที่ออก
2,605 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
2,605 ล้านบาท
วันออกตราสาร
04 กรกฏาคม 2556
วันหมดอายุ
04 กรกฏาคม 2557
ระยะเวลาของตราสาร
1 ปี
อัตราดอกเบี้ย
5.2%
START CHAT
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.