คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN
ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
ข้อมูลที่สำคัญทางการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือ
ช่วงเวลา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2561
สินทรัพย์รวม
พันบาท
20,470,531
29,869,576
40,124,816
หนี้สินรวม
พันบาท
11,743,359
16,409,769
23,243,834
ส่วนของผู้ถือหุ้น
พันบาท
8,727,173
13,459,807
16,880,982
ทุนจดทะเบียน
พันบาท
333,300
333,300
333,300
รายได้รวม
พันบาท
11,025,353
12,950,158
7,943,399
กำไรสุทธิ
พันบาท
1,206,642
1,328,454
1,705,192
กำไรต่อหุ้น
บาท
0.36
0.34
0.47
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน
ช่วงเวลา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2561
อัตรากำไรขั้นต้น
%
37%
37%
34%
อัตรากำไรสุทธิ
%
11%
10%
14%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน
เท่า
1.00
0.92
1.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่า
1.35
1.22
1.38
START CHAT
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.