คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
การจ่ายเงินปันผล
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ผลประกอบการปี
ประเภทเงินปันผล
วันที่จ่าย
อัตราหุ้นละ (บาท)
เงินปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)
ร้อยละของกำไรสุทธิ
2560
เงินปันผล
11 พ.ค. 61
0.0675
0.1275
32.28
ระหว่างกาล
6 ก.ย. 60
0.06
-
-
2559
เงินปันผล
26 พ.ค. 60
0.085
0.125
29.76
ระหว่างกาล
9 ก.ย. 59
0.04
-
-
2558
เงินปันผล
25 พ.ค. 59
0.068
0.100
22.84
ระหว่างกาล
10 ก.ย. 58
0.032
-
-
2557
เงินปันผล
8 พ.ค. 58
0.068
0.098
34.22
ระหว่างกาล
12 ก.ย. 57
0.030
-
-
2556
เงินปันผล
6 พ.ค. 57
0.050
0.050
95.67
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ไม่มีการกำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น
START CHAT