คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN
การจ่ายเงินปันผล
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ผลประกอบการปี
ประเภทเงินปันผล
วันที่จ่าย
อัตราหุ้นละ (บาท)
เงินปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)
ร้อยละของกำไรสุทธิ
2560
เงินปันผล
11 พ.ค. 61
0.0675
0.1275
32.28
ระหว่างกาล
6 ก.ย. 60
0.06
-
-
2559
เงินปันผล
26 พ.ค. 60
0.085
0.125
29.76
ระหว่างกาล
9 ก.ย. 59
0.04
-
-
2558
เงินปันผล
25 พ.ค. 59
0.068
0.100
22.84
ระหว่างกาล
10 ก.ย. 58
0.032
-
-
2557
เงินปันผล
8 พ.ค. 58
0.068
0.098
34.22
ระหว่างกาล
12 ก.ย. 57
0.030
-
-
2556
เงินปันผล
6 พ.ค. 57
0.050
0.050
95.67
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ไม่มีการกำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น
START CHAT
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.