คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
Free float
4,437
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
% Free float
44.52
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,457
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.98
ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1
นายชานนท์ เรืองกฤตยา
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3
น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา
4
น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา
5
นายพีรนาถ โชควัฒนา
6
นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์
7
นายสมศักดิ์ ติรกานันท์
8
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
9
บริษัท หลานปู่ จำกัด
10
น.ส.สุพัตรา ติรกานันท์
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
START CHAT
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.