ANANDA UrbanTech

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตยุคดิจิตอลแห่งอนาคต จึงได้มีการนำเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหา หรือส่งเสริมการใช้ชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ได้มาปรับใช้ โดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิต ความปลอดภัย ความรวดเร็วสะดวกสบาย ซึ่งครอบคลุมการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การอยู่อาศัย การเดินทาง การทำงาน สุขภาพ การเงิน และด้านอื่นๆ ในการใช้ชีวิตของคนเมือง

UrbanTech Strategy

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ที่เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจในทุกๆ ด้าน จึงวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม เพื่อที่จะผลักดัน Ananda ไปสู่ความเป็น UrbanTech โดยกลยุทธ์นี้ประกอบด้วย โครงสร้าง 3 ส่วนด้วยกัน คือ ข้อ1. Ecosystem Support ข้อ2. Fund of Funds และ ข้อ3. Corporate Venture Capital ซึ่งทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี และผลักดันอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ให้ก้าวไปสู่แนวคิด UrbanTech เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองแห่งอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

Ecosystem Support

การร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวงการสตาร์อัพด้วยการสนับสนุน Incubators และ Accelerator ชั้นนำที่มีอยู่แล้ว เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ ไปพร้อมกับการช่วยเสริมสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนวัตกรรมนั้นๆ อาทิเช่น การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้กับ Digital Ventures Accelerator โดยธนาคารไทยพาณิชย์ และการลงทนุสนับสนุนการแข่งขัน Hackathon กับ Hubba ซึ่งเป็น Co-workingspace ในไทย

Fund of Funds

การลงทุนในกองทุน VC ทั่วโลกในตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Active LP เพื่อเข้าถึงกลุ่มสตาร์อัพระดับสากลโดยการเข้าไปทำความรู้จักพบปะสร้างความสัมพันธ์ ร่วมลงทุน และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะสามารถนามาพัฒนา และต่อยอดเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง

Corporate Venture Capital

การลงทุนโดยตรงในบริษัท Tech Startup ที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะนำเทคโนโลยีที่ดีมาสู่ธุรกิจแกนหลักของบริษัทฯ ได้
 

UrbanTech Blog

View all

UrbanTech
Blog

View all

Contact Us

Address

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11
ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110