Glossary


KEYWORD / DESCRIPTION
KEYWORD
DESCRIPTION
Startup
Tech Startup คือ ธุรกิจขนาดเล็กที่เริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหารอบตัวที่อยากจะแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น จึงใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยคิดค้นหนทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และสามารถทำซ้ำได้
UrbanTech
เทคโนโลยีที่เข้ามาแก้ปัญหา และทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้น
Ecosystem support
Ananda จะสนับสนุน ecosystem ที่มีอยู่ ไม่จะเป็นการสนับสนุนและจับมือร่วมกับ Incubator และ Accelerator ที่มีอยู่ เพื่อจะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในการให้คำปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ Startup คอมมูนิตี้
Our Fund of Funds strategy
Ananda ในฐานะของ Limited Partner (LP) มีความตั้งใจที่ลงทุนในกองทุนต่างๆ ทั่วโลก นอกจากเป็นการลงทุนใน นวัตกรรมใหม่ๆ ยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงดีลต่างๆ ที่น่าสนใจและ ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ
Our Corporate Venture Capital
Ananda เป็น Corporate VC ที่จะลงทุนโดยตรงในบริษัทที่มีศักยภาพ และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาเสริมธุรกิจ ขององค์กร หรือทีมที่ต้องการสนับสนุน
Incubator
โครงการที่ช่วยบ่มเพาะ Startup ตั้งแต่เริ่มต้นมีไอเดีย จนกระทั่งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาด
Accelerator
โครงการที่ช่วยผลักดันให้ Startup ที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเติบโตขยายธุรกิจออกไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
MVP
ย่อมาจาก Minimum Viable Product หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ Startup พัฒนาขึ้นโดยมีฟีเจอร์หรือคุณลักษณะพิเศษน้อยที่สุด ที่สามารถนำไปใช้ทดสอบตลาดได้
Lean Startup
วิธีการทำธุรกิจ Startup โดยเน้นที่คุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ เริ่มจากเจาะลึกที่ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคให้ได้ เพื่อที่จะลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญหรือทำให้ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรออกไปซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้ไม่ได้ต้องการจริง ช่วยแก้ปัญหาที่ต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์เสร็จแล้ว แต่ไม่ตอบโจทย์ จึงไม่มีผู้ใช้จนบางรายอาจต้องล้มเลิกกิจการไป
Pivot
การเปลี่ยนแปลงทิศทางหลังจาก Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คิดไว้ จึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้จริง
Traction
การมีคนมาใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา อาจหมายถึง คนเข้าเว็บไซต์ คนสมัครใช้บริการ และอื่นๆ
Product/Market FIT
การที่ Startup สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดนั้นๆ ได้ดี จนมีกลุ่มลูกค้าของตัวเอง
Seed Round Investment
Seed round หมายถึง การลงทุนใดๆ ก็ตามในธุรกิจ Startup รอบเบื้องต้น เพื่อให้เริ่มนำเงินไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าสู่ตลาดในช่วงแรก
Series A
การระดมทุนของบริษัท Startup จะมีการแบ่งรอบออกเป็นหลายระดับ โดยมีชื่อเรียกเป็น Series ต่างๆ เช่น การลงทุนระดับ Series A เป็นการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นกว่ารอบ Seed Round เพื่อนำเงินใช้ในการขยายธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักมีเงินระดมทุนประมาณ 1 - 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แลกกับหุ้นของบริษัทตามที่ตกลงกัน นอกจากนี้ยังมี Series B, Series C และ Series D เป็นชื่อเรียกของรอบระดมทุนที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับ
Angel Investor
Angel Investor คือ นักลงทุนรายอิสระหรือกลุ่มนักลงทุนอิสระที่ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนในธุรกิจใดๆ โดยแลกกับการเข้ามาถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ
VC
VC ย่อมาจาก Venture Capital หมายถึง ธุรกิจร่วมลงทุนในรูปแบบของบริษัทหรือกองทุน โดยในที่นี่เป็นการลงทุนใน ธุรกิจขนาดเล็กที่มีโอกาสการเติบโตสูงอย่าง Startup
Corporate VC
Corporate VC ย่อมาจาก Corporate Venture Capital คือหน่วยงานขององค์กรขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนใน Startup โดยแลกกับการเข้ามาถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะคอยให้การสนับสนุน Startup ในเรื่องเงินทุน การสร้างเครือข่าย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและอื่นๆ องค์กรอาจแบ่งหน่วยงานออกมาดูแลเรื่องนี้หรืออาจแยกออกมาตั้งเป็นอีกบริษัทใหม่เลยก็ได้
LP
Limited Partners เรียกย่อๆ ว่า LP หมายถึงนักลงทุนที่ร่วมลงทุนในกองทุนของ Venture Capital หรือ VC อาจเป็นนักลงทุนรายบุคคลหรือสถาบันอื่นที่เข้ามาลงทุนก็ได้
Due diligence
Due diligence คือ การตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของกิจการก่อนที่จะลงทุน หรือเข้าซื้อกิจการของ Startup โดยวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้านคือ การเงิน กฎหมาย และ ธุรกิจ เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจ Startup นั้นเป็นการลงทุนที่ประเมินมูลค่า (Valutation) โดยคาดการณ์การเติบโตของ Startup ในอนาคต ดังนั้นการทำ Due Diligence จะเน้นไปที่ตรวจหาความเสี่ยงของธุรกิจ Startup แต่ละราย เพื่อหาวิธีการแก้ไขและลดความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าไปร่วมลงทุน ทำให้มีโอกาสเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้
Equity
Equity หมายถึง หุ้นของบริษัท Startup ในกรณีที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่ง Startup จะมีการแลกหุ้นบางส่วนของบริษัทกับเงินที่ได้รับจากนักลงทุนซึ่งสัดส่วนหุ้นแลกก็จะแตกต่างกันไปตามมูลค่าบริษัท และจำนวนเงินที่จะขอแลก
Term sheet
เมื่อนักลงทุนมีความสนใจในตัวธุรกิจ Startup และต้องการร่วมลงทุน จะต้องมี Term sheet เพื่อบอกเงื่อนไขและข้อเสนอของนักลงทุนต่อบริษัท Startup
Exit
Exit หมายถึงการขายธุรกิจให้กับบริษัทอื่น หรือการออกสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการที่ Startup ขายบริษัทได้เช่นนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการหาผลตอบแทนของธุรกิจแบบ Startup
Startup Ecosystem
ระบบนิเวศน์ของ Startup ที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนวงการ Startup อาทิ Incubator, Accelerator, องค์กรขนาดใหญ่, ภาครัฐ, Startup Community เป็นต้น
Lean Canvas
แผนภาพที่ปรับมาจาก Business Model Canvas ให้เหมาะกับ Startup โดยโฟกัสที่การแก้ปัญหา, โซลูชั่น, จุดวัดผล และ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Unicorn
ธุรกิจ Startup ที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (1 billion) เช่น Uber Airbnb
Spin-offs
บริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีการแยกหน่วยงานออกมาตั้งอีกเป็นบริษัทลูก
Hackathon
หนึ่งในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบการแข่งขัน มีการให้โจทย์กับผู้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาแอปฯ หรือบริการตามโจทย์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 2-3 วัน
Growth Hacking
การทำการตลาดเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มแบบก้าวกระโดด โดยเน้นใช้ต้นทุนต่ำและมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ
Monetize
การหารายได้จากธุรกิจสตาร์ทอัพของเรา วิธีการหาเงินนี้มักถูกถามถึงเมื่อคุณนำเสนอผลงานให้กับนักลงทุน เช่น สตาร์ทอัพของคุณหารายได้อย่างไร
Disruption
ในวงการ startup เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ ถึงการปฏิวัติ/เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจและบริการแบบเดิมๆ เช่น Messaging App เข้ามาเปลี่ยนแปลง ปฏิวัติการส่งข้อความแบบสั้น (SMS)
Bootstrapped
การเริ่มต้นธุรกิจด้วยการใช้ทุนของทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งเอง
Leveraged Buyout
LBO คือ การเข้าซื้อหุ้นของกิจการ โดยใช้เงินกู้เป็นแหล่งเงินทุน
Entrepreneur
ผู้ประกอบการ (ในที่นี้เป็นผู้ประกอบการทั่วๆ ไป ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นธุรกิจแบบ Startup)
Entrepreneur in residence (EIR)
ตำแหน่งหนึ่งใน Venture Capital , Accelerator, Incubator โดยดึงตัวเอาผู้ประกอบการมาช่วยธุรกิจ
Lead investor
การลงทุนครั้งหนึ่งอาจมีการร่วมลงทุนกันระหว่างนักลงทุนหลายๆ ราย และนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนหลักในครั้งนั้น เรียกว่า Lead Investor
Vesting
กลไกในการทยอยให้หุ้นตามเวลา เพื่อรักษาบุคลากร
Deck (Pitch Deck)
คำที่ถูกนำมาใช้ ซึ่งเป็น presentation ที่ startup นำไปเสนองานเพื่อ pitching
Freemium
โมเดลการคิดค่าใช้จ่าย ที่เปิดให้ใช้ฟีเจอร์ฟรีส่วนหนึ่ง และเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการฟีเจอร์มากขึ้น
Market Penetration
ส่วนแบ่งตลาด
Scaleable
ช่วงของการขยายธุรกิจ
Sweat Equity
คือ หุ้นที่ได้จากแรงงาน แทนที่จะเป็นหุ้นจากการลงเงินในบริษัท