ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม THE SCENT OF WINTER

26 พ.ย. ถึง 29 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม THE SCENT OF WINTER ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียน 13.00 น.

คุณ เมทินี กองจินดา
คุณ เสาวนีย์ โชติโรจน์วงศ์
คุณ เอนก วรรณศิริโชค
คุณ กนกรัตน์ ตั้งวัชรกำพล
คุณ กิตติยา ลิมปิผลไพบูลย์
คุณ จันทร์ฉาย ลิ้มรัตนดำรงค์
คุณ จีระชา วชิระฤตธวัช
คุณ จีรัฐติกุล งามจรรยาภรณ์
คุณ ฉัตติยา สุรพันธุ์
คุณ ชุติมา ไชยยะนนท์
คุณ ณัฐชนน เดชธันยกร
คุณ ทัศนียา โสดาสร้อย
คุณ ทิพย์วิมล จิวิริยะวัฒน์
คุณ นงนุช จันทร์เทศ
คุณ นฤชล เลิศสุคนธรส
คุณ บทวดี ณ เชียงใหม่
คุณ บุรินทร์ ผลภาษี
คุณ ปิยะพงษ์ วงมาลี
คุณ พัชรพล เชาวพงษ์
คุณ วรวิทย์ เดโชเกียรติถวัลย์
คุณ วิกร ธามไกวัล
คุณ ศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทวา
คุณ สุวรรณี ศิลป์วุฒิ
คุณ สุวิทย์ เสงี่ยมโปร่ง
คุณ อัญชลี ปลื้มจิตไพบูลย์

- เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทำการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม


เงื่อนไขและข้อกำหนด
- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ผู้โชคดีจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
- สมาชิก AMC ผู้โชคดีสามารถนำผู้ติดตามร่วมได้ 1 ท่านเท่านั้น