คะแนนสะสม AMC Reward Points

รับคะแนนสะสมเมื่อซื้อเพิ่มด้วยตนเอง หรือแนะนำเพื่อนให้มาซื้อ คอนโดมิเนียม บ้าน หรือ ทาวน์เฮาส์ จากอนันดาฯ

อัตราการแลกคะแนน AMC Reward Points

100,000.- = 1 คะแนน
เมื่อแนะนำเพื่อนซื้อ หรือ ซื้อซ้ำด้วยตัวสมาชิกเอง
ในโครงการคอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ จาก บริษัท อนันดาฯ
10 คะแนน = บัตรของขวัญ 5,000.-
ทุก 10 คะแนน AMC Reward Points

แลกรับบัตรของขวัญ มูลค่า 5,000 บาท

ทุก 10 คะแนนสามารถนำไปแลก
บัตรของขวัญ Central Gift Card มูลค่า 5,000 บาท

การขอแลกของรางวัลจาก คะแนน AMC Reward Points

ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรางวัล พร้อมลงลายมือชื่อ เพื่อขอแลกรับของรางวัลได้ที่ สำนักงานขายทุกสาขา

หมายเหตุ

  • ของรางวัลที่แลกได้และช่องทางแลกรับของรางวัล จะเป็นไปตามที่บริษัทอนันดาฯ กำหนดเท่านั้น
  • การรับของรางวัลจะได้รับภายในระยะเวลา 60 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารการขอแลกของรางวัลครบถ้วนและต้องมีคะแนนสะสมที่ผ่าน เงื่อนไขพร้อมแลกของรางวัล

คะแนนพิเศษจากการแนะนำเพื่อน

ผู้แนะนำจะได้รับ 1 คะแนน จากทุก 100,000 บาท ของยอดซื้อขายสุทธิของผู้ถูกแนะนำ

หมายเหตุ

  • ผู้ถูกแนะนำจะต้องระบุชื่อผู้แนะนำ ณ วันจองซื้อทันที และสามารถลงนามแทนผู้แนะนำได้ โดยระบุว่า “ลงชื่อแทน”
  • ทั้งนี้บริษัทอนันดาฯ จะไม่ขอรับการแนะนำย้อนหลังเพื่อสะสมคะแนนในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำถามที่พบบ่อย

หากลูกค้ายื่นเอกสารสะสมคะแนนตอนทำการจองซื้อ แล้วขอยื่นใหม่อีกครั้งตอนทำสัญญาฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถูกแนะนำ สามารถยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการสะสมคะแนนใหม่ได้หรือไม่?

ไม่สามารถเปลี่ยนได้ คือเมื่อมีการยื่นเอกสารมาแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น (เนื่องจากเป็นการทำผ่านระบบ ทาง AMC ไม่ขอรับการสะสมคะแนนทางเอกสารหรือย้อนหลังใดๆทั้งสิ้น)

** สำหรับลูกค้าที่ทำการจองซื้อ (sale order ก่อน 1 ม.ค.58) ยังยึดตาม T&C เงื่อนไขเดิม คือ ยื่นได้ภายใน 30 วันหลังทำสัญญาจะซื้อจะขาย)

หากลูกค้าได้ยื่นสะสมคะแนนเข้ามาแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อผู้ถูกแนะนำหลังการทำสัญญา แต่ก่อนคะแนนผ่านเงื่อนไขห้องนี้จะนำมาสะสมเพื่อขอแลกคะแนนใหม่ได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ถูกแนะนำ จะต้องเป็นคนเดียวกับคนที่ทำการจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขายและชำระเงินรวมครบ 10% ของราคาซื้อขายสุทธิ เท่านั้น

ลูกค้าจะขอยื่นสะสมคะแนนย้อนหลังได้หรือไม่?

ไม่สามารถยื่นสะสมคะแนนย้อนหลังได้ และจะไม่ขอรับเอกสารการแนะนำย้อนหลังไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การยื่นเอกสารสะสมคะแนน ผู้ถูกแนะนำจะต้องระบุชื่อผู้แนะนำ ณ วันจองซื้อทันที

กรณีผู้ถูกแนะนำมีการยกเลิกการซื้อขาย หลังจากชำระเงินครบ 10% ของราคาขายสุทธิ ผู้แนะนำจะสามารถแลกรับรางวัลได้หรือไม่?

ผู้แนะนำยังคงได้รับสิทธิ์ในการแลกรางวัล เพราะผู้ถูกแนะนำได้ผ่านเงื่อนไขก่อนการยกเลิก

กรณีผู้ถูกแนะนำมีการย้ายห้องชุด หรือ ย้ายแปลง ในราคาที่สูงขึ้นและมีการชำระเงินครบ 10% ของราคาขายสุทธิ ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลหรือไม่ และได้รับรางวัลในห้องใด?

ผู้แนะนำยังคงได้รับสิทธิ์ในการแลกรางวัล โดยคะแนนที่ได้รับจะยึดจากราคาซื้อขายสุทธิของห้องชุด หรือแปลงเดิม

สำหรับโครงการบ้าน หากผู้ถูกแนะนำกู้ไม่ผ่าน จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อผู้ทำธุรกรรม ผู้ถูกแนะนำคนใหม่จะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงชื่อผู้แนะนำได้หรือไม่?

ไม่ได้เนื่องจากในเงื่อนไข จะระบุให้เปลี่ยนได้เฉพาะผู้ถูกแนะนำ เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนผู้แนะนำได้ และหากผู้ถูกแนะนำไม่ยินยอม จะให้ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการแนะนำห้องนี้

สมาชิก AMC สามารถแนะนำพนักงานในเครือของบริษัทอนันดาฯ ได้หรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากพนักงานจะต้องรู้โปรโมชั่นของบริษัทฯเป็นอย่างดี และถือว่าเป็นจรรยาบรรณของพนักงาน

สมาชิก AMC สามารถแนะนำสมาชิก AMC ด้วยกันเองได้หรือไม่?

ได้ แต่โดยทั่วไปแนะนำให้สมาชิกแนะนำตัวเองจะสามารถได้สิทธิประโยชน์ในการสะสมคะแนนที่มากกว่า

กรณีเป็นการจองซื้อในชื่อร่วมของ โครงการบ้าน เช่น นาย A ซื้อร่วมกับ นาย B เมื่อถึงวันโอน เป็นชื่อนาย B กู้ท่านเดียว กรณีนี้ผ่านเงื่อนไขหรือไม่?

ผ่านเงื่อนไข แต่ต้องเป็นกรณีที่นาย A หรือผู้ที่เป็นชื่อหลัก “กู้ไม่ผ่านเท่านั้น”

กรณีเป็นการจองซื้อในชื่อร่วมของ โครงการคอนโด เช่น นาย A ซื้อร่วมกับ นาย B เมื่อถึงวันโอน เป็นชื่อนาย B กู้ท่านเดียว กรณีนี้ผ่านเงื่อนไขหรือไม่?

ไม่ผ่านเงื่อนไข เนื่องจาก จะต้องเป็นคนเดียวกับคนที่ทำการจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขายและชำระเงินรวมครบ 10% ของราคาซื้อขายสุทธิ เท่านั้น