คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

อนันดาเพื่อสังคม

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่บนรากฐานวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก คือ

Ananda Development Public Company Limited

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำบริษัทด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ”

โดยอนันดาฯ และ บริษัทในเครือมีการสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่กับการให้ความสำคัญใน การดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดมั่นประพฤติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร (Business Ethics)

mission and policy regarding social responsibility

โดยพันธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของอนันดาฯคือการคงไว้ซึ่งเสถียรภาพและ ความยั่งยืน (Sustainability) ทางธุรกิจโดยมุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการส่งเสริมความเป็น อยู่ที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.